دستورالعمل طرح جامع همراه با شهدا جهت آشنایی مدیران و مسئولین فرهنگی کشور، اساتید، معلمان و نخبگان علمی و متولیان امور فرهنگی منتشر گردید.

 

دانلود طرح جامع همراه با شهدا